Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Helpro Oy, y-tynnus 3146514-2, Vuorenjuuri 5, 42100 Jämsä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Helaste, matti.helaste@helpro.fi

Käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Sopimus: Helpro käsittelee henkilötietoja täyttääkseen velvollisuutensa palvelusta, jonka tarkoituksena on rekrytoida työntekijöitä yhtiölle tai välittää työntekijöitä toimeksiantojen mukaisesti.

Ilman edellä mainittuja tietoja Helpro ei voi tarjota palveluitaan käyttäjän pyynnön mukaisesti, käsitellä toimeksiantoja, pitää yhteyttä osapuoliin työvoiman välittämisen eri vaiheissa.

Suostumus: Helpro pyytää käyttäjältä suostumuksen evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen. Helpro voi pyytää käyttäjän suostumuksen myös siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Lisäksi Helpro voi käyttäjän suostumuksella käsitellä myös muita asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja.

Oikeutettu etu: Helpro käsittelee tietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, palveluiden käytön analysointiin, segmentointiin sekä puhelimitse tai työtehtävien perusteella kohdennettuun markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat Helpron liiketoiminnan kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja käyttäjän ja Helpron välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten Helpron oikeutetun edun mukaisia.

Lakisääteinen velvoite: Kun Helpro on velvoitettu säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä, perustuu niissä tapauksissa käsittely lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Käsiteltävät tiedot

Asiakkaan, eli yhtiön tai yhteisön perustiedot, kuten Nimi, Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero

Päättäjän/ Yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, asema, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Asiakkuuteen liittyvät asialliset tiedot, kuten hankitut palvelut, toimitusajankohdat, sopimuksiin ja
laskutukseen liittyvät tiedot

Rekrytointiin liittyen yksilöintitiedot, esim. Nimi ja osoite

Työsuhteisiin liittyvät tiedot, koulutustiedot sekä muut rekrytoinnissa tarvittavat tai esille tulleet tiedot

Tietojen lähteet

Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa suoraan rekrytointiprosessin aikana tai muutoin (esim. yhteydenottolomakkeella) annettuja tietoja. Tietoja voidaan kerätä myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten verkkosivuilta. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

Tietojen luovuttaminen EU/ETA -alueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Joku tai jotkut yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palveluntarjoajista voivat kuitenkin säilyttää tietoja EU/ETA alueen ulkopuolella.

Helpro hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivia alihankkijoita. Henkilötietoja tallennetaan vain IT-palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille. Helpro on huolehtinut alihankkijoidensa kanssa asianmukaisesta tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain sellaiset työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Helpro säilyttää tietoja niin kauan, kun se on tarpeen tietojen käsittelemistä varten. Asiakas. ja markkinointirekisterin tiedot poistetaan. kun tietoihin liittyvät toimenpiteet, velvollisuudet ja vastuut ovat loppuneet ja asiakkaaseen tai palvelussuhteeseen liittyvä vaatimusaika on kulunut.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkastaa reksiteriin tallennetut tietonsa ja oikeus vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus, kun Helpro käsittelee tietoja suostumuksen perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka tehtiin ennen suostumuksen antamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajaamista sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Erityisistä syistä rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa profilointia ja muuta häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Tätä koskevan pyynnön yhteydessä rekisteröidyn kuuluu yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustetaan.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti Helpron edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

Muutokset selosteeseen ja evästekäytäntöön

Helpro Varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta sekä evästekäytäntöään. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä julkaistaan Helpro Oy:n verkkosivuilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, Helpro voi ilmoittaa muutoksista rekisteröidyille myös muilla tavoin, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai asettamalla tiedotteen verkkosivuilleen. Helpro Oy suosittelee rekisteröidyille, että he käyvät säännöllisesti tutustumassa viimeisimpään versioon Helpron tietosuojaselosteesta ja evästekäytännöstä.

Evästekäytäntö

Helpron verkkosivuilla ja sosiaalisen median toiminnoissa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Helpro ja yhtiön yhteistyökumppanit käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita verkkosivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja analysointiin, tilastollisiin tarkoituksiin, sisällön räätälöintiin sekä mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen Helpron ja Helpron yhteistyökumppaneiden palveluissa.

 

Helpron verkkosivuilla käytetään seuraavia, erityyppisiä evästeitä:

Välttämättömät evästeet: näiden evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston moitteettomalle toiminnalle ja mahdollistavat hyvä käyttökokemuksen. Evästeet eivät kerää tietoja, joiden avulla on mahdollista tunnistaa käyttäjä.

 

Toiminnalliset evästeet: Näiden evästeiden avulla on mahdollista tallentaa tietoja, jotka vaikuttavat sivujen ulkoasuun tai toimintoihin. Nämä evästeen huomioivat esimerkiksi käyttäjän kieliasetukset tai maantieteellisen alueen.

 

Tilastolliset ja analyyttiset evästeet: Näiden evästeiden avustuksella verkkosivuston omistaja ymmärtää, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujen kanssa. Evästeiden avulla on mahdollista parantaa verkkosivuston toimivuutta.

 

Markkinointievästeet: Nämä evästeet auttavat verkkosivuston omistajaa tekemään verkkosivustonsa
sisällön mahdollisimman henkilökohtaiseksi. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi näyttää kohdennettua mainontaa ja sisältöä käyttäjän aikaisemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Helpro voi käyttää kolmansien osapuolten hallinnoimia markkinointievästeitä esitelläkseen palveluitaan sekä omilla, että kolmansien osapuolten verkkosivuilla.

Helpron palveluissa saattaa olla ns. kolmansien osapuolten evästeitä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Helpron ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia, esim. Google Analytics. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän vieraillessa Helpron palveluissa esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen käyttäjämääriä. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Helpron palveluissa saattaa olla ns. kolmansien osapuolten yhteisöliitännäisiä, joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median (kuten Facebook) sisältöjä. Sivuston yhteisöliitännäiset voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti. Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin sekä näiden soveltamiin yksityisyydensuojaa koskeviin periaatteisiin kussakin palvelussa. 

Evästeiden käytön voi halutessaan sulkea pois Internet-selaimen asetuksista, mutta verkkosivut eivät välttämättä toimi poiskytkemisen jälkeen oikein.